Przegląd przeciwpożarowy – kiedy trzeba go zrobić?

Przegląd przeciwpożarowy – kiedy trzeba go zrobić?

michal

23 stycznia, 2024

19:21

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kwestia, która nie może być bagatelizowana przez żadnego właściciela firmy. Przegląd przeciwpożarowy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim gwarantuje ochronę życia i mienia pracowników oraz klientów. W tym artykule omówimy kwestie dotyczące tego, kiedy powinny być one wykonywane, kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie, a także jakie przepisy polskiego prawa regulują tę kwestię.

Kiedy wykonać przegląd przeciwpożarowy?

Przeglądy przeciwpożarowe powinny być przeprowadzane regularnie, zgodnie z wymogami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa, normami oraz zaleceniami producentów sprzętu. Standardem jest ich wykonywanie przynajmniej raz w roku, a czasami częściej. Oto przykłady typów systemów lub urządzeń i częstotliwości ich przeglądów:

 1. Systemy sygnalizacji pożaru – przegląd raz w roku.
 2. Systemy oddymiania elektrycznego – przegląd raz na kwartał.
 3. Systemy oddymiania pneumatycznego – przegląd raz na kwartał.
 4. Systemy wykrywania CO/LPG w garażach – przegląd raz w roku.
 5. Systemy wykrywania gazów wybuchowych w kotłowniach – przegląd raz w roku.
 6. Drzwi przeciwpożarowe – przegląd raz w roku.
 7. Bramy przeciwpożarowe – przegląd raz w roku.
 8. Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne – przegląd raz w roku.
 9. Gaśnice, agregaty – przegląd raz w roku.
 10. Oznakowanie bezpieczeństwa: na bieżąco.
 11. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przegląd raz w roku.
 12. Oświetlenie awaryjne – przegląd raz w roku.
 13. Zbiornik przeciwpożarowy – przegląd raz w roku.
 14. Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe oraz pianowe – przegląd raz w roku.

Każdy przegląd powinien zakończyć się protokołem, który przede wszystkim stanowi poświadczenie wykonania przeglądu oraz świadectwo faktycznego stanu urządzeń.

Są jednak wyjątkowe sytuacje, które także należy uwzględnić w kontekście wykonywania przeglądów przeciwpożarowych:

 1. Po zmianach strukturalnych. Każda znacząca zmiana w strukturze budynku, układzie pomieszczeń czy instalacjach elektrycznych wymaga przeprowadzenia przeglądu przeciwpożarowego w celu oceny ewentualnych nowych zagrożeń i dostosowania środków ochronnych.
 2. Po incydentach. Po każdym pożarze lub innym incydencie związanym z zagrożeniem pożarowym konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego przeglądu, aby ocenić przyczyny i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Kto powinien wykonywać przeglądy przeciwpożarowe?

Wykonywanie przeglądów przeciwpożarowych powinno być zlecone profesjonalnym firmom lub osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W Polsce przeglądy przeciwpożarowe mogą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, inżyniera pożarnictwa, bezpieczeństwa pożarowego lub technika pożarnictwa. Na rynku funkcjonują także certyfikowane firmy specjalizujące się w zapewnianiu usług związanych z ochroną przeciwpożarową, takie jak montaż i konserwacja systemów gaśniczych czy też przeglądy instalacji elektrycznych pod kątem ryzyka pożarowego. W tym wypadku warto skorzystać z usług firmy AKOM, która również świadczy takie usługi zatrudniając wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie.

Przepisy prawne regulujące przeglądy przeciwpożarowe w Polsce

W Polsce przeglądy przeciwpożarowe są uregulowane przez szereg przepisów prawnych, w tym:

 1. Ustawę z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej – regulującą kwestie związane z zapobieganiem pożarom, ochroną przeciwpożarową oraz obowiązkami właścicieli budynków i obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szczegółowo określające wymogi dotyczące przeglądów przeciwpożarowych, terminów ich wykonywania oraz zakresu działania, takie jak Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów .

Właściciele firm mają obowiązek zapewnić zgodność swoich obiektów z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz regularnie monitorować stan przeciwpożarowy swoich budynków i instalacji.

Przegląd przeciwpożarowy – podsumowanie

Przeglądy przeciwpożarowe stanowią kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Właściciele firm mają prawny obowiązek zadbać o to, aby ich obiekty były zgodne z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz regularnie poddawane odpowiednim kontrolom i przeglądom. Pamiętajmy, że dbałość o zapobieganie pożarom nie tylko chroni życie i mienie pracowników, ale także przyczynia się do utrzymania stabilności działania przedsiębiorstwa.