Kto powinien posiadać System Sygnalizacji Przeciwpożarowej (SSP, SAP) – unormowania prawne

Kto powinien posiadać System Sygnalizacji Przeciwpożarowej (SSP, SAP) – unormowania prawne

michal

18 października, 2023

22:20

 

Kto powinien posiadać System Sygnalizacji Przeciwpożarowej (SSP, SAP) – unormowania prawne

System sygnalizacji pożaru (SSP/SAP) ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prowadząc działalność gospodarczą warto jest mieć świadomość i wiedzę o tym, kiedy taki system przeciwpożarowy jest wymagany i jak o niego dbać, gdy się już go posiada. Dokładnie o tym jest ten artykuł.

Kiedy wymagany jest system sygnalizacji pożaru – normy prawne

Przepisów dotyczących systemów przeciwpożarowych jest sporo i to one regulują kiedy i kto takie systemy powinien posiadać. Te poniżej są najistotniejsze:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Oraz szereg norm:

 • PN-EN 54-1: „Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie”,
 • PN-E-08350-2: „Systemy sygnalizacji pożarowej – Centrale sygnalizacji pożarowej”,
 • PN-E-0835054-13: „Systemy sygnalizacji pożarowej – Wymagania dotyczące systemów”,
 • PN-ISO 8421-6: „Ochrona przeciwpożarowa – Terminologia – Ewakuacja i środki ewakuacji”,
 • PKN-CEN TS 54-14.

System sygnalizacji pożarowej – gdzie jest wymagany

Te obszary wymienia § 28 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów i są to m.in.:

 1. Budynki handlowe oraz wystawowe jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2 oraz wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2,
 2. Biblioteki, które stanowią narodowy zasób biblioteczny,
 3. Zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 niepełnosprawnych osób,
 4. Teatry z liczbą miejsc powyżej 300
 5. Kina z liczbą miejsc powyżej 600,
 6. Sale sportowo-widowiskowe, gdzie liczba miejsc przekracza 1500,
 7. Stacje metra oraz kolei podziemnych,
 8. Dworce i porty jeżeli może przebywać tam powyżej 500 osób jednocześnie,
 9. Banki ze strefą pożarową przekraczającą powierzchnię 500 m2,
 10. Szpitale o łącznej liczbie łóżek powyżej 200 , a w przypadku szpitali psychiatrycznych – powyżej 100 łóżek,
 11. Budynki zamieszkania zbiorowego posiadające powyżej 50 miejsc noclegowych,
 12. Obiekty z liczbą miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
 13. Budynki użyteczności publicznej wysokich oraz wysokościowych,
 14. Domy pomocy społecznej/ośrodki rehabilitacyjne o liczbie łóżek powyżej 100,
 15. Archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 16. Muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 17. Podziemne garaże obejmujące więcej niż jedną kondygnację lub o strefie pożarowej powyżej 1500 m2,
 18. Ośrodki elektronicznego przetwarzania danych oraz urzędy obsługujące organy administracji rządowej,
 19. Centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów.

Co ile przegląd – czyli jak dbać o system sygnalizacji pożarowej

Firmy posiadające system sygnalizacji pożarowej powinny przeprowadzać regularnie okresowe przeglądy techniczne. To podstawa dbałości  te systemy. Na tym jednak aktywność prewencyjna się nie kończy. Jeżeli pojawia się sygnały o uszkodzeniach wysyłane przez centralę systemy należy reagować niezwłocznie. Taka sytuacja może pojawić się np. gdy w budynku były prowadzone prace remontowe. Ważne jest także prowadzenie tzw. książeczki eksploatacji instalacji, w której rejestrowane są wszelkie działania związane z eksploatacja, konserwacją, czy remontem instalacji.

Co istotne przepisy zobowiązują do dokonywania przeglądów instalacji SSP przynajmniej raz w roku. Jednak nie zawsze jest to częstotliwość wystarczająca. Kiedy zatem warto przyjrzeć się bardziej instalacji? Jest kilka takich szczególnych sytuacji:

 1. Stosowane czujki w systemie sygnalizacji pożaru wymagają częstszych przeglądów ze względu na swoja wrażliwość na zanieczyszczenie. Do tej kategorii zalicza się m.in. czujki optyczne dymu. W ich przypadku przeglądów warto dokonywać kilka razy w roku, aby były one tak samo skuteczne przez cały okres eksploatacji;
 2. Niektóre centrale zwłaszcza te starsze mogą wymagać kontroli ich stanu przynajmniej raz na pół roku, a czasem nawet częściej. Dotyczy to starszych modeli centrali. Nowsze maja doskonalszy system wewnętrznej kontroli i nie wymagają aż tak częstych przeglądów;
 3. To w jakich warunkach funkcjonuje system sygnalizacji pożaru ma ogromny wpływ na to jak często należy go sprawdzać. Umieszczenie go na zewnątrz i wystawienie na silne zawilgocenie to sygnał, że kontrolowanie stanu instalacji powinno się odbywać nawet co 3 miesiące;
 4. Duże znaczenie ma wiek instalacji – im SSP starszy tym kontrole powinny być częstsze, zwłaszcza czujników, standardem jest cykl półroczny.

Podsumowanie

Inwestycja w SSP w wielu przypadkach jest konieczna, a czasem wręcz obowiązkowa aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i majątkowi firmowemu. Pożar to straszny żywioł. Nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Jest jednak jeszcze jeden aspekt konieczności instalowania SSP i należytej dbałości o jego stan. Jeśli zignorujemy obowiązek zamontowania SSP lub zrobimy to niezgodnie z wytycznymi to w przypadku zaistnienia pożaru ubezpieczyciel może nie wypłacić nam odszkodowania, a to czasem może stanowić o być albo nie być firmy.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101090719/O/D20100719.pdf